+48 566 600 861 +48 518 517 084

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

X. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Załączniki:

1. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość

SKLEP INTERNETOWY dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. SKLEP INTERNETOWY dostępny pod adresem internetowym www.sklep.indiver.pl, prowadzony jest przez spółkę INDIVER Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul Równinna 29-31, 87-100 Toruń, (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381928, NIP 879-26-45-460, REGON 340865975, o kapitale zakładowym 200 000 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: sklep@indiver.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 56 66 00 861, (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

2. Korzystanie ze SKLEPU INTERNETOWEGO wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów będących Konsumentami w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, korzystających ze SKLEPU INTERNETOWEGO, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży.

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

5. Informacje prezentowane na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt III. ust 6 lit. a Regulaminu, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez SKLEP INTERNETOWY działalności, w tym na temat Produktów, SKLEPU, Regulaminu oraz aktualnych Promocji, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30pod numerem telefonu (+48) 56 66 00 861 pod adresem e-mail: sklep@indiver.plza pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie SKLEP w zakładce www.sklep.indiver.pl Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

b. CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez SKLEP stanowią inaczej.

c. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

d. KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystająca ze sklepu internetowego, tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia Towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby trzeciej.

g. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Strony Internetowej, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Produktów.

h. PRODUKT – dostępna w SKLEPIE INTERNETOWYM rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty oferowane na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO są fabrycznie nowe.

i. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO, dotyczące specjalnej oferty SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązującej w określonym czasie, z której Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.

j. REGULAMIN/UMOWA – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem SKLEPU na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jestregulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

k. SKLEP INTERNETOWY - platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.sklep.indiver.pl

l. SPRZEDAWCA– spółka INDIVER Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul Równinna 29-31, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381928, NIP 879-26-45-460, REGON 340865975, o kapitale zakładowym 200 000 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: sklep@indiver.pl, fax: (+48) 56 63 90 005, numer telefonu kontaktowego: (+48) 56 66 00 861, (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

ł. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze SKLEPU INTERNETOWEGO.

m. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksucywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów zazapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, którejwarunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzyKlientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się naodległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego głównecechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki.

n. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną wrozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzeczKlienta za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO, zgodnie z Umową o ŚwiadczenieUsług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracująceze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tychusług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez tepodmioty.

o. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

p. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, którychspełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którymposługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lubzawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzeniemultimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub InternetExplorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome wwersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalnarozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowejmożliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawieraniaUmowy Sprzedaży drogą telefoniczną: (6) z wykorzystaniem telefonu. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klientmusi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkachklawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienieformularzy elektronicznych.

q. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolęzawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środkówporozumiewania się na odległość, określające Produkty jakie zamierza kupić Klientoraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta.

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO nieodpłatnie następująceUsługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

b. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

c. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach SKLEPU;

2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszegoProduktu do Koszyka.

3. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniuz chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszegozaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jegowolą, przy czym Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klientarównież po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak niesłuży do rezerwacji Produktów.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danychKlienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanychprzez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dlaprawidłowego jej wykonania;

c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócającyfunkcjonowania Sprzedawcy lub SKLEPU INTERNETOWEGO

d. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny zprzepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zprzyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwydla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

f. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcękosztów;

g. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach SKLEPU jakichkolwiek Treścizabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treścinaruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

h. niepodejmowania działań takich jak:

  • rozsyłanie lub umieszczanie w SKLEPIE INTERNETOWYMniezamówionejinformacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszającychprzepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
  • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynnościmających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dlaKlienta, w tym danych innych Klientów;
  • modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przezSprzedawcę, w szczególności podanych w ramach SKLEPU Cen lub opisówProduktów.

 

5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać naprzykład:

a. pisemnie na adres: INDIVER SA, ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@indiver.pl;

6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznościdotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienianieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającegoreklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogipodane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają naskuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie późniejniż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobuporozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.

2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób:

a. na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO;

b. poprzez kontakt z BOK:

  • telefonicznie;
  • pocztą elektroniczną.

3. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposobyskładania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, nazasadach określonych niniejszym Regulaminem.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednimzłożeniu przez Klienta Zamówienia.

5. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi doformularza Zamówienia.

b. Użytkownik samodzielnie wypełnia formularz Zamówienia w zakresiejego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdymprzypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta możeuniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanieprzez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres pocztyelektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących UmowySprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, waga irozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

c. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy.

d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanychw formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

e. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tymcelu funkcjonalności SKLEPU INTERNETOWEGO. Wymagana jest akceptacjaRegulaminu.

f. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celufunkcjonalności SKLEPU INTERNETOWEGO (przycisk: „Zamawiam i płacę”).

g. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku„Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowaniawprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięciedanej pozycji z Koszyka.

h. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostaćprzekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celudokonania płatności;

6. W przypadku zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środkówporozumiewania się na odległość:

a. Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treściproponowanej Umowy Sprzedaży.

b. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą wiadomości elektronicznej naadres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 lit. apowyżej.

7. SKLEP w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomośćelektroniczną z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanejprzez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Sprzedawca przesyłaKlientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.

8. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przezSprzedawcę.

9. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne kosztywybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranymprzez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłkaProduktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącegoprzedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalićwysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie

składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania sięUmową Sprzedaży.

10. Promocje obowiązujące w SKLEPIE INTERNETOWYM nie podlegają łączeniu, o ilepostanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy

Sprzedaży:

a. za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

b. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; ;

c. płatności elektroniczne za pośrednictwemupoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramachSklepu Internetowego;

d. gotówką przy odbiorze osobistym.

2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO wzakładce „Płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu.

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane sązgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów;

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatnościprzelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązanyjest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Poupływie powyższego terminu, BOK skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia omożliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 dniowym terminie. Nieuiszczeniepłatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiemrozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminieanulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa doodstąpienia od umowy.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klientobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioruProduktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiemrozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminieanulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa doodstąpienia od umowy.

 

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszty Dostawy” naStronie Internetowej, w tym także wchwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Sprzedawcaudostępnia Klientowi w szczególności następujące sposoby dostawy lub odbioruProduktu:

a. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

b. odbiór osobisty w siedzibie Spółki Indiver: 87-100 Toruń, ul. Równinna 29-31

3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy)składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czasdoręczania Produktu przez przewoźnika.

4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisiedanego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Wprzypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów o różnych terminach dostawy,terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7Dni Roboczych.

5. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowoprezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek bieguterminu dostawy):

a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – wprzypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem

b. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobupłatności za pobraniem.

6. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danegoprzewoźnika.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient (Konsument), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

a. pisemnie na adres: ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń.

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@indiver.pl

c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w SKLEPIE INTERNETOWYM).

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedanyProdukt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawyKodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lubdystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane wkarcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

a. pisemnie na adres: Indiver SA, ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@indiver.pl

5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od UmowySprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodnościdla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej zumowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bezwady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawcajest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę wrozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksucywilnego.

6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądaćwymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięciawady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybranyprzez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów wporównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmiernościkosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczeniestwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałbyKlienta inny sposób zaspokojenia.

7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznościdotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2)żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży luboświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danychkontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacjiprzez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia inie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisureklamacji.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż wterminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięciawady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma byćobniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni,uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub dowykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenieProduktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenieProduktu na koszt Sprzedawcy na adres Indiver SA, ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń. Jeżelijednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowaniadostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione,Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu,Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przedupływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wadylub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dniastwierdzenia wady, a biegterminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowaw zdaniu pierwszym.

 

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeniaroszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i niestanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobówrozwiązywania sporów.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeniaroszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz nastronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacjispołecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, WojewódzkichInspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymiUrzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

c. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystaniaz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądukonsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. oInspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem orozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulaminorganizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określarozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawieokreślenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądówkonsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora InspekcjiHandlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o InspekcjiHandlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęciepostępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu międzyKlientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacjiprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest wsiedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych WojewódzkichInspektoratów Inspekcji Handlowej.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu międzyKlientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadaństatutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przezFederację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem emailporady@dlakonsumentow.pl.

d. Sprzedawca w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowejudostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR:https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi m. in. Źródłoinformacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstaćpomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedażyprzez Sprzedawcę jako administratora danychosobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celuzawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniająceochronę przetwarzanych danych osobowych.

  1. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce„Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

 

X. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca może odmówić Klientowi dalszego prawa dokorzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO oraz składania Zamówień, jak również możeograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. wprzypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjachgdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt II.10.Regulaminu.

2. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 1 powyżej możekorzystać ze SKLEPU INTERNETOWEGO po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (zapośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze SKLEPU INTERNETOWEGO.

3. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art.384 § 1 Kodeksu cywilnego.

4. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu wprzypadku wystąpienia poniżej wskazanej ważnej przyczyny:

zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa iobowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lubzmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów,decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów luborganów;

5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolityRegulaminu poprzez publikację na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

6. Zmiana Regulaminupozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedażyprzed zmianą Regulaminu.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2016 r.

2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy oŚwiadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mailna adres e-mail podany przez Klienta.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnychpostanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowiwiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie doprzesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu.

5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URLhttps://www.sklep.indiver.plskąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać,a także sporządzić jego wydruk.

6. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze SKLEPU INTERNETOWEGO za pośrednictwemprzeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywaniepołączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesieniakosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztówpołączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z któregokorzysta Klient.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowaniepowszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: KodeksuCywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisyustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klientaochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodzeumowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie zwłaściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 

Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Adresat :

INDIVER SA

ul. Równinna 29-31,

87-100 Toruń,

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko klienta(-ów)

 Adres klienta(-ów)

 Podpis klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 


NEWSLETTER
Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych i przetwarzanie Twoich danych osobowych.
KONTAKT
Telefon: +48 56 6600861
Poniedziałek - piątek, godz. 7:30-15:30
Koszt jak za połączenie lokalne.
Telefon: +48 518 517 084
Telefon: +48 518 517 102
Email: sklep@indiver.pl
DOSTAWA I PŁATNOŚCI

Płatność przelewem

INDIVER Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń       NIP: 8792645460       REGON: 340865975
Copyright © 2016 Indiver. All Rights Reserved